blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Stiens
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Stiens Accountants

Althof Jager Accountants B.V.
Juckemaleane 10
9051MT  STIENS
058-2572020

Er zijn administratiekantoren gevonden in Stiens Administratiekantoren

SCT Accountants B.V.
Juckemaleane 10
9051MT  STIENS
058-2572020

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden

Er zijn apotheken gevonden in Stiens Apotheken

Stiens B.V.
Langebuorren 37
9051BE  STIENS
058-2572131

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Stiens Assurantietussenpersonen

Assuvries B.V.
It Noarderfjild 7
9051BM  STIENS
0582570665

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Stiens Autoreparateurs

Weij B.V.
Moundyk 17
9051AH  STIENS
058-2571314

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Stiens Banken

Friesland Bank
Wythusterwei 14
9051EJ  STIENS
058-2995599

Er zijn basisscholen gevonden in Stiens Basisscholen

Ver. voor Christ. Basisonderw. in de Gem. Leeuwarderadeel
Felixwei 17
9051KE  STIENS

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Stiens Belastingadviseurs

Zoethout
Griene Leane 36
9051LV  STIENS
058-2572195

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Stiens Bloemisten

Soepboer
Hynstewaed 4
9051CV  STIENS
058-2572541

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Stiens Boekenuitgeverijen

Holstein International B.V.
Juckemaleane 10
9051MT  STIENS
058-2574345

Er zijn bouwmarkten gevonden in Stiens Bouwmarkten

Doeland Atema Stiens
Seerob 3
9051VA  STIENS
058-2571292

Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Stiens Cafes

Eatcorner Pieter Jelles
Langebuorren 49
9051BE  STIENS
058-2575204

Er zijn cateraars gevonden in Stiens Cateraars

Carda Catering
Staaslan 12
9051PG  STIENS
058-2561611

Er zijn computerwinkels gevonden in Stiens Computerwinkels

Epsilon Computer Support B.V.
Smelbrege 21A
9051BH  STIENS
058-2571947

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Stiens Dierenwinkels

Jongsma
It Achterbosk 19
9051CS  STIENS
058-2574994

Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Stiens Economisch-adviesbureaus

Daastin B.V.
Kastanjeleane 51
9051SH  STIENS
058-2660668

Er zijn fietswinkels gevonden in Stiens Fietswinkels

Tweewieler & Witgoed Specialist Haijma
Langebuorren 16
9051BG  STIENS
058-2574200

Er zijn fitnesscentra gevonden in Stiens Fitnesscentra

Stiens Lifestyle Center
De Boskrane 3A
9051SN  STIENS
058-2572949

Er zijn fotografen gevonden in Stiens Fotografen

Visueel Noord
Lege Hearewei 11
9051BJ  STIENS

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Stiens Fotografiewinkels

Foto Sijtsma
Langebuorren 8
9051BG  STIENS
058-2574800

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden

Er zijn glazenwassers gevonden in Stiens Glazenwassers

Leo Bellekom
Stienzer Hegedyk 12
9051LK  STIENS
058-2573515

Er zijn goederenvervoer gevonden in Stiens Goederenvervoer

Leen Vonk Expeditie B.V.
Gysbert Japicxstrjitte 2A
9051ER  STIENS
058-2571622

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden

Er zijn hardware-consultants gevonden in Stiens Hardware-consultants

K.C.S. Keuning Computer Support en Supplies
Lotusstrjitte 38
9051NB  STIENS
058-2570344

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Stiens Hondentrimsalons

Qwispel
Skilwei 17
9051AE  STIENS
058-2573939

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Stiens Hoveniersbedrijven

Hielke Nijp
Lege Hearewei 64
9051LG  STIENS
058-2574859

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Stiens Interieurbouwers

Exinex
Tichelwurk 13
9051LB  STIENS
058-2574959

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Stiens Kappers

Restyle Haarmode
Langebuorren 10
9051BG  STIENS
058-2572864

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Stiens Keukenspecialisten

Sliedrecht Keukenstijl
Seerob 1
9051VA  STIENS
058-2573800

Er zijn kinderopvang gevonden in Stiens Kinderopvang

Franch & Free - Gastouderopvang Pikanini
Spoarbuert 1
9051BP  STIENS
058-2572655

Er zijn klusbedrijven gevonden in Stiens Klusbedrijven

Kalsbeek & v/d Wouden
Wurgedyk 14
9051LE  STIENS
0582573362

Er zijn koeriers gevonden in Stiens Koeriers

Noach Bezorg & Service
Ungastins 17
9051GC  STIENS
058-8440904

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Stiens Lasbedrijven

Laswerken
Helling 13
9051PW  STIENS
058-2574991

Er zijn loodgieters gevonden in Stiens Loodgieters

Baard
Finnedyk 2
9051HW  STIENS
058-2571602

Er zijn makelaars gevonden in Stiens Makelaars

Makelaardij Germeraad & Germeraad
Pieter Jellessingel 9
9051BV  Stiens
058-2571825

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Stiens Massagesalons-afslankstudios

Fysiek
Hege Hearewei 43
9051LH  STIENS
058-2570519

Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden
Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Stiens Notarissen

Adema Gast Wierda Notarissen
Moundyk 14-B
9051AH  STIENS
058-2573773

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Stiens Opinieonderzoekers

Nus Marketing
Felixwei 6
9051KC  STIENS
058-2572087

Er zijn opticiens gevonden in Stiens Opticiens

Pearle opticiens Stiens
Langebuorren 2A
9051BG  STIENS
058-2574929

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Stiens Organisatie-adviesbureaus

Primeur Beheer B.V.
Aldlansdyk 60
9051DH  STIENS

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Stiens Postorderbedrijven

ITMT
Hazzelnutstrjitte 2
9051RA  STIENS
058-2570099

Projectontwikkelaars
Er zijn geen projectontwikkelaars gevonden
Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Stiens Reclamebureaus

Haan Reklame
Seerob 14
9051VA  STIENS
058-2574151

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden

Er zijn registeraccountants gevonden in Stiens Registeraccountants

Gethedjoma B.V.
Tulipastrjitte 42
9051NG  STIENS
058-2572298

Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden

Er zijn rijscholen gevonden in Stiens Rijscholen

Kort
Seerob 10
9051VA  STIENS
058-2573756

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Stiens Schilders

Stienser Schildersbedrijf
Graldastins 18
9051GM  STIENS
058-8446812

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Stiens Schoonmaakbedrijven

Jemani Cleaning
Skutsje 8
9051PR  STIENS
058-2671247

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden
Sociaal-cultureel-werk
Er zijn geen sociaal-cultureel-werk gevonden

Er zijn software-consultants gevonden in Stiens Software-consultants

Homan-ICT
Griene Leane 28
9051LV  STIENS
058-2572036

Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Stiens Sport-speciaalzaken

Diepenmaat Sport
St Vitusplein 7-9
9051BT  STIENS
058-2570487

Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn stratenmakers gevonden in Stiens Stratenmakers

Postma
Seefugel 5
9051VC  STIENS
058-2571764

Er zijn stukadoren gevonden in Stiens Stukadoren

Bijkerk V.O.F.
Seeduker 8
9051VB  STIENS
058-2571166

Er zijn tabakswinkels gevonden in Stiens Tabakswinkels

Seerden t.h.o.d.n. Primera Stiens
Ljipstrjitte 2-E
9051AS  STIENS
058-2981170

Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Stiens Taxibedrijven

Stiens
Seeduker 4
9051VB  STIENS
058-2571111

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden
Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Stiens Timmermannen

Brandsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf
Hynstewaed 5
9051CV  STIENS

Er zijn transporteurs gevonden in Stiens Transporteurs

Swart Transporten Stiens
Kakewei 5
9051BX  STIENS
058-2572328

Er zijn tuincentra gevonden in Stiens Tuincentra

Plantencentrum Van der Graaf
Burmaniawei 23
9051BN  STIENS
058-2571739

Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden
Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Stiens Veeteelt-diensten

Tellus N-W. Frysl‚n en Noord-Holland
Slachtedyk 6
9051TC  STIENS
058-2574059

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Stiens Verhuur-personenautos

Autoverhuur Middelsee
Seerob 2B
9051VA  STIENS
058-2570126

Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden

Er zijn videotheken gevonden in Stiens Videotheken

Video Take 100
Lege Hearewei 13
9051BJ  STIENS
058-2575022

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Stiens Vloerleggers

Parkethuis Stiens
Seeduker 12
9051VB  STIENS
058-2575925

Er zijn webdesigners gevonden in Stiens Webdesigners

Osinga Software
Dr G A Wumkesstrjitte 29
9051DP  STIENS
058-2162811

Er zijn webhosting gevonden in Stiens Webhosting

Brilliance Hosting
Lege Hearewei 36
9051BL  STIENS

Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid